Tổng diện tích LJIP là 540 ha

In bài này
hinhnhamaygeneral tieu-de-trang-general-plan-vi
Tổng diện tích LJIP là 540 ha, bao gồm:
  • Đất dành cho công nghiệp: 357,59 ha (66,22%)
  • Đất dành cho công trình kỹ thuật: 13,37 ha (2,48%)
  • Đất dành cho đường nội bộ: 64,13 ha (11,88%)
  • Đất dành cho cây xanh cảnh quan: 70,18 ha (13%)
  • Đất dành cho kho bãi: 20,94 ha (3,88%)
  • Đất dành cho dịch vụ, giải trí: 13,79 ha (2,55%)
     
tn 001-master-plan-Long-Giang-tongthe