Tổng diện tích LJIP là 540 ha

In bài này
hinhnhamaygeneral tieu-de-trang-general-plan-vi
Tổng diện tích LJIP là 540 ha, bao gồm:

•   Đất xây dựng xí nghiệp nhà xưởng:  383.25 ha (70,97%)
•   Đất công trình kỹ thuật: 13,43 ha (2,49%)
•   Đường giao thông: 48.31 ha (8,95%)
•   Đất cây xanh mặt nước: 66,58 ha (12,33%)
•   Bến bãi: 1,42 ha (0,26%)
•   Đất trung tâm điều hành dịch vụ: 27,01 ha (5%)


 

tn 001-master-plan-Long-Giang-tongthe