Tax incentive policy ZH

tieude-tax-incentive-policy-hoa

入LJIP的投资商享有以下税收优惠政策:

  • 企业自有收入之年起享受15年的企业所得税优惠期,优惠税率为10% 包括:自盈利之年起4年免税;后续9年税率为应缴税款额度的50%。
  • 自开始生产之年起,免5年进口税对于国内未能生产的原料、物资及零件。
  • 免进口税对于国内未能生产及构成固定资产的机器设备如:科学及工艺部许可的工艺线专用的设备机器、交通工具、24座以上的员工班车、水路交通工具、建筑材料。
  • 龙江工业园区内的加工出口企业享受加工出口区的税收优惠政策。

根据于:

  • 于2006年9月22日签发的第108/2006/NĐ-CP号议定
  • 于2010年8月13日签发的第 87/2010/NĐ-CP号议定
  • 于2010年12月6日签发的第194/2010/TT-BTC号通知书
  • 于2007年2月2日签发的第02/2007/TT-BTM号通知书

 

以下是企业所得税税收优惠政策四种情况下的说明图

tax-incentive-policy-hoa
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata