Output Value

Highcharts Example
TỔNG SẢN LƯỢNG NĂM
GDP CÔNG NGHIỆP
Đơn vị: USD
             Tháng

Năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tích lũy năm
2010                    
6,111,000
9,500,000
15,611,000
2011
  8,120,000
6,540,000
11,990,000
11,920,000
11,829,000
12,210,000
11,210,000
5,000,000
5,000,000
9,450,000
7,250,000
9,998,000
110,517,000
2012
7,442,000
10,290,000
9,250,000
10,226,000
9,936,000
11,503,000
9,221,000
10,081,000
9,100,000
8,426,000
8,828,000
17,235,000
121,538,000
2013
10,492,000
 9,519,000
 13,857,000
 12,493,000
 13,500,000
14,948,000
15,106,900
11,700,000
12,300,000
11,500,000
11,000,000
12,100,000
148,515,900
2014
11,200,000
11,250,000
10,500,000
9,240,000
10,000,000
12,000,000
10,500,000
8,900,000
8,920,000
9,526,100
9,526,100
9,860,000
121,422,200
2015
10,101,000
12,450,000
15,050,000
17,900,000
20,250,000
19,250,000
17,900,000
19,330,000
21,550,000
20,480,000
24,370,000
26,490,000
225,121,000
2016
28,100,000
25,000,000
31,750,000
34,260,000
33,230,000
38,550,000
37,600,000
40,870,000
41,850,000
40,600,000
45,000,000
44,311,000
469,221,000
2017 42,000,000 50,730,000 54,790,000                    
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata